top of page

אילוף

ישנן דרכים רבות לאילוף כלבים, אשר נבדלות זו מזו במטרה שמעוניין בעל הכלב להשיג.  

יש אילוף שהמטרה שלו היא לחנך גורים וכלבים צעירים על פעולות או התנהגות בתוך הבית או בקרבת אנשים, ישנם גם אילופים מיוחדים שמטרתם לימוד שליטה בצרכים ואף אילופי שמירה והגנה. בתחילת כל אילוף אנו נקבע יחד אתכם את המטרות, הציפיות או את מצב הכלב בסיום התהליך.

 

** כמובן שהמאלף ינחה את הבעלים במקרה הצורך.

bottom of page